Obchodní podmínky

Velkoobchod provozovaný:

Baby business s.r.o.
Se sídlem Česká 761/55, 796 01 Prostějov, IČ 07647824

(dále jen „provozovatel“)

· Objednané zboží dodáváme na území České republiky a Slovenské republiky.

· Objednávka:
Velice rádi vyhovíme všem Vašim požadavkům, avšak nemůžeme zaručit, že Vámi daný požadavek (např. barva, množství apod.) bude možné, dle skladových zásob, splnit. Součástí každé zpracované objednávky je faktura - daňový doklad.

· Potvrzení objednávky:
Vaše objednávka bude potvrzena nebo Vám bude sděleno, že nejsme schopni Vaši objednávku vyřídit na Vámi udanou emailovou adresu neprodleně po doručení Vaší objednávky elektronickou poštou. Pokud odešlete objednávku o víkendu, státních svátcích, dnech volna bude Vaše objednávka potvrzena či Vám bude sděleno, že nejsme Vaši objednávku schopni vyřídit, emailovou zprávou následující pracovní den. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy Vám Vaši objednávku potvrdíme. 

· Způsob dodání zboží:
smluvní přepravní službou jako obchodní balík nejpozději do 3 dnů ode dne potvrzení objednávky provozovatelem.

· Forma platby:
Na dobírku v hotovosti přímo dopravci nebo platba v hotovosti.

· Balné a poštovné:
Poštovné (balné) 121,- Kč po celé ČR a 10 € na Slovensko. Při objednání zboží v hodnotě nad 3.000,- Kč bez DPH jednou objednávkou je poštovné zdarma.

· Ochrana osobních údajů:
Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailové adresy a poštovní adresy) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány provozovatelem k obchodnímu a marketingovému účelu.
Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje zákazníka třetí osobě jen v případě, že je to nezbytné k plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem.
Zákazník objednáním zboží u provozovatele dává souhlas ke shromažďování svých osobních údajů provozovatelem do 5 let ode dne poslední objednávky zákazníka. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze provozovatele a to písemnou žádostí zaslanou na adresu sídla provozovatele.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

· Odstoupení od smlouvy:
Podle občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tím, že oznámení o odstoupení v této lhůtě doručíte na adresu sídla provozovatele. Zboží je třeba doručit provozovateli na vlastní náklady. Pokud od smlouvy odstoupíte, nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu zašlete zpět na adresu: Baby business, Wolkerova 12, 796 01 Prostějov.
Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou nebo libovolnou přepravní službou. Doporučujeme Vám zboží POJISTIT. Při zaslání dobírkou nebude zásilka provozovatelem přijata! Zboží musí obsahovat veškeré původní příslušenství v nepoškozeném stavu. Po obdržení vráceného zboží, Vám obratem vrátíme zpět kupní cenu za zboží a poštovné poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.
Od smlouvy nelze odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem.

· Záruční podmínky:
Záruční doba na zakoupené zboží činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V případě, že zboží bude vykazovat vady, za které provozovatel odpovídá, musí být vady zboží uplatněny nejpozději do konce záruční doby u provozovatele, a to tak, že odešlete zboží na adresu Baby business, Wolkerova 12, 796 01 Prostějov s popisem vady zboží a dokladem o koupi zboží. Reklamace Vám bude vyřízena do 30ti kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Po telefonické domluvě je možná i eventuální osobní návštěva a uplatnění reklamace v provozovně provozovatele. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

· Ekologická likvidace:
Podmínky pro likvidaci hraček obsahujících baterie nebo elektronické součástky najdete na webových stránkách www.asekol.cz.